عنوان: نيت اعتکاف
سوال :

آيا اعتکاف نيت خاصي نياز دارد؟


پاسخ:

چون امر عبادي است، قصد قربت مي‌خواهد.