عنوان: زمان نيت اعتکاف
سوال :
زمان نيت کردن براي اعتکاف چه موقعي است؟ آيا در شب قبل يا روز قبل هم مي‌توان نيت اعتکاف فردا را کرد؟
پاسخ:

اشکال ندارد.