عنوان: طهارت مسجد و ورود اهل کتاب و کفار به آن
سوال :

با توجه به لزوم طهارت مساجد و اماکن متبرّکه، آيا ورود اهل کتاب و کفّار به اماکن متبرّکه (مانند حرم اهل بيت( و مساجد و امام‌زاده‌ها جايز است؟


پاسخ:

مساجد و کليّه اماکن متبرّکه با آن کثرت رفت و آمدِ حتّي افراد لاابالي در طهارت و نجاست و حتّي کفّار، پاک هستند و تفحّص لازم نيست. بلکه جائز نيست. و همچنين راجع به افرادي که تنظيف آن جا را مي‌کنند. گرچه لاابالي باشند و گرچه عقيده به طهارت و نجاست تشيّع نداشته باشند، آن اماکن متبرّکه پاک است و تفحّص لازم نيست. بلکه جائز نيست.