عنوان: حکم چيزهايي که از بدن انسان خارج مي شود
سوال :

آيا چيزهائي كه از بدن انسان خارج مي‌شود (مانند چرک و عفونت ، استفراغ و آب کيسه جنين و ...) نجس است؟


پاسخ:

پاک است.