عنوان: فضله موش
سوال :

اگر در كيسه آرد فضله موشي پيدا شد آيا جستجوي بيشتر لازم است؟


پاسخ:

لازم نيست.