عنوان: طهارت در منزلي که بچه کوچک وجود دارد
سوال :

در منزل کسی که بچّه کوچک دارد با پای خيس راه رفتم، آيا بايد از نجاست و طهارت منزلش سوال نمايم؟


پاسخ:

لازم نيست؛ بلکه جائز نيست.