عنوان: اطلاع دادن به کسي که لباسش نجس شده است
سوال :

اگر بدن، لباس و يا ... افرادی نجس شود که با آنها معاشرت و ارتباط زياد داريم و يا حتّي لوازم مشترک داریم، آيا با اين فرض هم لازم نيست به آن‌ها اطلاع دهيم؟


پاسخ:

لازم نيست.