عنوان: حلقه و انگشتر خانم ها در ديد نامحرم
سوال :

با توجه به اینکه به طور معمول دست خانم ها از حلقه و انگشتر خالی نیست، آیا در این حالت که قصدی هم در نشان دادن آنها به نامحرم وجود ندارد، اگر ناخودآگاه مورد دید نامحرم قرار گیرد اشکال دارد؟پاسخ:
اگر محرک باشد، حرام است.