عنوان: وظيقه کثيرالسّفر فصلي
سوال :

کسي که بخشي از سال به واسطه شغل و کار در شهر ديگري کثير السفر مي شود، مثل استادي که از مهر تا خرداد به شهر ديگر رفت و آمد دارد يا راننده‌اي که فقط در تابستان کثيرالسفر است، در موارد زير چه وظيفه‌اي در مورد قصر و اتمام نماز و روزه دارد:

 الف) در فصلي که شخص کثيرالسفر نيست، اتفاقاً به همان شهر مقصد براي غير کار مسافرت کند؟

 ب) در فصلي که کثيرالسفر نيست، براي کار ديگري مثل زيارت به شهر ديگري مثل مشهد مسافرت نمايد؟ ج) در فصلي که کثيرالسفر است به سفر ديگري مثل مشهد برود؟
پاسخ:

در وقت کثیر السفر نمازهای او تمام و روزه ها را باید بگیرد و در آن موقع هر مسافرتی بکند نماز او تمام است. ولی در وقتی که کثیرالسفر نیست، نمازهای او شکسته و روزه را باید افطار کند، گرچه مسافرت به آن جا کند که نماز او تمام بود.