عنوان: حکم روزه در صورت رسيدن قبل از ظهر به مقصد
سوال :
چنانچه کسی در ماه رمضان صبح از وطنش خارج شود و قبل از ظهر به جايی برسد که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند، روزة آن روز را هم، در صورتی که در راه باطل نشده باشد، می‌تواند بگیرد؟
پاسخ:
باید بگیرد.