عنوان: روز? استيجاري در سفر
سوال :
آیا مسافر می‌تواند بدون قصد ده روز، روزۀ استیجاری بگیرد؟
پاسخ:
نمی‌تواند.