عنوان: غلط خواندن قرآن در هنگام روزه‌داري
سوال :
غلط خواندن قرآن در ماه مبارك رمضان، مبطل روزه است؟
پاسخ:
اشکال ندارد.