عنوان: تزريق خون در هنگام روزه‌داري
سوال :
آيا تزريق خون مبطل روزه است؟
پاسخ:
مبطل نیست، ولی در شب تزریق کند، بهتر است.