عنوان: ديدن تصاوير شهوت‌انگيز براي روزه‌دار
سوال :
دیدن تصاویر شهوت‌انگیز در اینترنت و ماهواره آیا موجب باطل شدن روزه می‌شود؟
پاسخ:

گناه است و ارزش روزه را مي‌برد، ولي روزه را باطل نمي‌کند.