عنوان: نزديکي با اطلاع از عدم امکان غسل
سوال :

اگر کسی بداند که برای نماز صبح نمی تواند غسل کند، ولی می تواند تیمم کند، آیا مجاز به نزدیکی با همسر می باشد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.