عنوان: عدم لزوم جابه جا شدن يا باز و بست آب در غسل ترتيبي
سوال :

آيا برای غسل ترتيبى، زير دوش ايستادن و شستن قسمت های گفته شده کافی است يا بايد بعد از شستن هر قسمت از غسل جابه جا شد یا آب را بست و دوباره باز کرد؟


پاسخ:

لازم نیست.