عنوان: مسئوليت فرزند در قبال غداي حرام پدر
سوال :
آيا فرزند در برابر غذاى حرامى كه پدر به خانه مى آورد، مسؤوليت دارد؟
پاسخ:

مسئوليت ندارد.