عنوان: قطع رابطه با مادر جهت رفع افعال و رفتار آزار دهنده مادر
سوال :

آيا قطع رابطه با مادر جهت افعال و رفتار آزار دهنده مادر، جايز است؟


پاسخ:

جايز نيست و به نحو متعارف بايد رابطه باشد.