عنوان: وظيفه فرزند در قبال غيبت كردن والدين
سوال :
هنگامى كه پدر و مادر غيبت شخصى را مى نمايند، وظيفه فرزند در برخورد با والدين چيست؟
پاسخ:

اگر احتمال اصلاح بدهد بايد نهي از منكر كند و الا نه.