عنوان: نگاه به دست مردان
سوال :

آیا نگاه كردن به دستان آقاياني كه بلوز آستين كوتاه مي پوشند حرام است؟ و آیا فرقی بین دیدن زن و مرد دارد؟


پاسخ:

فرقی میان زن و مرد نیست.