عنوان: نگاه کردن زنان به بدن ورزشکاران
سوال :

نگاه کردن زنان به بدن ورزشکارانی نظیر کشتی گیران، فوتبالیستهاو... در تلویزیون اشکال دارد؟


پاسخ:

جایز نیست.