عنوان: مراسم سيزده بدر
سوال :
نظر معظّم له پیرامون مراسم سيزده بدر چیست؟
پاسخ:

بزرگان دین سیزده به در نداشته اند.