عنوان: غسل جنابت در ايام عادت زن
سوال :

آيا غسل جنابت براي زن در ايام حيض درست است يا اينكه بعد از ايام حيض هم دوباره بايد غسل كند؟


پاسخ:

مي تواند در ايام حيض غسل جنابت يا جمعه و مانند اينها بكند و بعد پاكي دوباره لازم نيست آن غسل ها را اعاده كند، گرچه خوب است.