عنوان: نظر معظّم‌له پيرامون جلسات نهم ربيع‌الاوّل
سوال :

با توجه به سوء استفاده دشمنان از تفرقه بين شيعه و اهل تسنن، لطفاً نظر خود را درباره برگزاري و شركت در جلساتي که در نهم ربيع‌ الاوّل تشکيل مي‌شود و در آن آشکارا به خلفاء اهل تسنن سب و دشنام داده مي شود بيان فرماييد.


پاسخ:

هرگونه حرکت شعاري و آشکار که وحدت مسلمين را خدشه‌دار مي‌کند و موجب تفرقه و اختلاف است، بايد نباشد و به جاي آن بايد تقويت مباني اعتقادي تشيّع و ترويج تشيّع به صورت اشکار باشد.