عنوان: وظيفه افراد وسواسي در طواف
سوال :

كثيرالشّك و وسواسى در طواف چه وظيفه‏اى دارند؟


پاسخ:

بايد بى‏اعتنا باشند.