عنوان: ترتیب در غسل ترتیبی
سوال :

در غسل ترتيبي آيا مي‌توان هر قسمت را زير آب فرو برد؟ مثلاً اوّل سر و گردن را به نيّت غسل زير آب کند، سپس اعضاي سمت راست و بعد از آن اعضاي سمت چپ؟


پاسخ:

می‌تواند.