عنوان: غسل جمعه در چه زمانی کفایت از وضو را دارد
سوال :

آیا غسل جمعه در هر وقتی که انجام شود، کفایت از وضو می‌کند؟


پاسخ:

مطلقاً کفایت می‌کند.