عنوان: حکم غسلی که به عنوان غسل ترتیبی انجام شود و بعد به نیت ارتماسی ادامه پیدا کند
سوال :

آيا کسي مي‌تواند سر و گردن خود را به عنوان غسل ترتيبي بشويد و سپس به نيّت غسل ارتماسي، تمام بدن خود را تا گردن در آب فرو ببرد؟


پاسخ:

نمی‌تواند.