عنوان: حکم غسل ارتماسی با لباس
سوال :

غسل ارتماسي در استخر و با لباس چه حکمي دارد؟ آيا شخص‌ مي‌تواند با لباس و به نيّت غسل ارتماسي زير آب برود؟


پاسخ:

اگر بدن پاک باشد و همه بدن را آب بگیرد، اشکال ندارد.