عنوان: آموزش، اجرا و ... موسيقي
سوال :

حكم‌ كلي‌ آموزش‌، اجرا و استماع‌ موسيقي‌ از نظر جناب‌ عالي‌ چيست‌؟


پاسخ:

استعمال‌ موسيقي‌ و گوش‌ دادن‌ به‌ آن‌ و ترويج‌ آن‌ حرام‌ است‌.