عنوان: خريد و فروش آلات موسيقي
سوال :

خريد و فروش‌ تمامي‌ آلات‌ موسيقي‌ و حتّي‌ آلات‌ موسيقي‌ سنّتي‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

هر چه‌ نظير ويالون‌ و تار و دائره‌ و تنبك‌ باشد حرام‌ است‌ بلكه‌ نگهداري‌ آنها حرام‌ است‌.