عنوان: تقليد يا تحقيق در اصول دين
سوال :

آيا واجب‌ است‌ كه‌ اعتقاد انسان‌ به‌ اصول‌ دين‌ از روي‌ تحقيق‌ باشد يا اين‌ كه‌ تقليد از اهل‌ فن‌ كفايت‌ مي‌كند؟


پاسخ:

اگر يقين‌ پيدا كند كفايت‌ مي‌كند.