عنوان: نبش قبر غيرمسلمان
سوال :

آيا نبش‌ قبر غير مسلمان‌، براي‌ استفاده‌ از استخوان‌ آنها، جهت‌ آموزش‌ علوم‌ پزشكي‌ جايز است‌ يا نه‌؟

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.