عنوان: اثبات روز اول ماه رمضان
سوال :
احتراماً آیا حلول ماه مبارک رمضان در روز پنج شنبه 22/6/1386 نزدحضرتعالی ثابت شده است یاخیر ؟
پاسخ:

بسمه تعالی

پنج شنبه اول ماه بود وبه اینجانب ثابت شد.