عنوان: بخش ششم: اللَّه، مستجمع جميع صفات كمال
شرح:

شكّى نيست كه ذات مقدّس خداوند - عزّ اسمه - « مستجمع جميع صفات كماليّه» يعنى داراى همۀ صفات كمال است و هر گونه برترى و حُسن و كمالى كه تصوّر شود به نحو هر چه تمام‌‏تر و با عينيّت و بساطت، در ذات او موجود است. كلمۀ «اللَّه» اسمى است براى چنين ذاتى كه مستجمع جميع صفات كماليّه است. بنابراين او «مطلق كمال» و بلكه «كمال مطلق» است.

دليل اين سخن نيز بديهى است، زيرا كليّه كمالات در جهان هستى از او سرچشمه مي‌‏گيرد پس او بايد به نحو اتمّ و اكمل و با عينيّت و بساطت، «مطلق كمال» و «كمال مطلق» باشد. ذاتى كه خود كمالى نداشته باشد نمي‌‏تواند به ديگران آن كمال را اعطاء كند:

ذات نايافته از هستى بخش

كى تواند كه شود هستى بخش

خداوند مى‌فرمايد :

»وَ لِلّهِ الْاَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بها»

 براى خدا نام‌هاى نيك است پس خدا را با آن نام‌ها بخوانيد». ] اعراف / 180 [