عنوان: سلسله دورس اخلاق؛ با موضوع فضیلت‌های فراموش شده
شرح:

جلسه اول: دین‌داری
جلسه دوم: صداقت و یکرنگی(1)
جلسه سوم: صداقت و یکرنگی(2)
جلسه چهارم: وفا
جلسه پنجم: امانت‌داری(1)
جلسه ششم: امانت‌داری(2)
جلسه هفتم: امانت‌داری(3)
جلسه هشتم: حیا(1)
جلسه نهم: حیا(2)
جلسه دهم: عفو(1)
جلسه یازدهم: عفو(2)
جلسه دوازدهم: صبر
جلسه سیزدهم: امربه معروف و نهی‌از منکر
جلسه چهاردهم: انتقاد و انتقادپذیری
جلسه پانزدهم: ازدواج اسلامی
جلسه شانزدهم: ادب(1)
جلسه هفدهم: ادب(2)
جلسه هجدهم: ادب(3)
جلسه نوزدهم: خلوص(1)
جلسه بیستم: خلوص(2)
جلسه بیست و یکم: خلوص(3)
جلسه بیست و دوم: خلوص(4)
جلسه بیست و سوم: خلوص(5)
جلسه بیست و چهارم: اتحاد و برادری
جلسه بیست و پنجم: فعالیّت(1)
جلسه بیست و ششم: فعالیّت(2)
جلسه بیست و هفتم: فعالیّت(3)