عنوان: احکام نماز: احکام مبطلات نماز
شرح:

مسئله: چند چيز نماز را باطل مي‌کند و آنها را مبطلات مي‌گويند:

- اگر در بين نماز، يکي از شرط‌ها يا اجزاي آن از بين برود يا وضو يا غسل نمازگزار باطل شود، نماز باطل است.

- دست بسته نماز خواندن و آمين گفتن بعد از حمد، نماز را باطل مي‌کند. مگر اينکه از روي فراموشي يا تقيّه باشد يا به قصد جزئيت انجام نشود.

- اگر نمازگزار عمداً کلمه يا جمله‌اي بگويد و از آن کلمه يا جمله قصد معني داشته باشد، نماز او باطل است.

- هر کاري که صورت نماز را از بين ببرد، نظير پريدن به هوا، خندة غير متعارف، گريۀ غير متعارف براي دنيا و از اين قبيل اعمال، گرچه از روي سهو يا اضطرار باشد نماز را باطل مي کند.

- خوردن و آشاميدن و سيگار کشيدن و نحو اينها که انسان را از نماز بيرون ببرد و صورت نماز را به هم بزند، نماز را باطل مي کند. ولي اگر چنين نباشد نظير اينکه آب دهان يا ريزه‌هاي غذا را در بين نماز فرو ببرد، نماز باطل نيست.

- شک در رکعات نماز دو رکعتي و سه رکعتي يا در دو رکعت اول نماز چهار رکعتي، نماز را باطل مي‌کند.

- اگر عمداً يا سهواً يکي از ارکان نماز کم يا زياد شود يا عمداً يکي از اجزاء غير رکن نماز کم يا زياد شود، نماز باطل است.