عنوان: خروج زودتر نايبين از مشعر
سوال :

کسانی که معذورند یا همراه افراد معذور هستند و می توانند زودتر از مشعر خارج شوند، اگر نایب باشند نیز می توانند به این فتوی عمل کنند؟


پاسخ:

می توانند.