عنوان: گرفتن نايب براي رمي توسط افراد سالم و بدون عذر
سوال :

آیا کسی که سالم است و برای رمی جمرات عذری ندارد، می تواند برای این امر نایب بگیرد؟


پاسخ:

نمی تواند.