عنوان: مطمئن نشدن از اصابت سنگ به محل رمي
سوال :

اگر حاجی در رمی جمرات سنگ را پرتاب کرد ولی مطمئن نشد که به محل رمی خورده است یا خیر چه باید بکند؟


پاسخ:

باید اعاده کند.