عنوان: ترتيب انجام نايب براي خود و منوب عنه
سوال :

کسی که برای رمی جمرات نایب دیگری است اوّل باید رمی خودش را انجام دهد یا اگر اوّل، رمی نایب را انجام داد اشکال ندارد؟


پاسخ:

فرق نمی کند.