عنوان: نيابت چندين نفر در انجام رمي جمرات
سوال :

کسی که خودش در حج تمتّع نایب دیگری است، می تواند در رمی جمرات، علاوه بر رمی منوبٌ عنه، نایب دیگران هم بشود؟


پاسخ:

جایز است.