عنوان: رعايت موالات درهفت سنگ هر جمره
سوال :

آیا به فتوای حضرتعالی رعایت موالات در پرتاب هفت سنگ رمیِ هر جمره لازم است؟


پاسخ:

موالات عرفی شرط است.