عنوان: عمل به قرباني منوب عنه طبق دستور مرجع تقليد او
سوال :

آیا کسی که برای قربانی کردن نایب می شود، باید به فتوای مرجع خود قربانی کند یا مرجع منوبٌ عنه؟


پاسخ:

نایب باید به فتوای مرجع خود عمل کند.