عنوان: اشتباه در زمان قرباني کردن
سوال :

اگر کسی در اثر جهل به مسئله وقت قربانی را اشتباه کند و در وقت دیگری قربانی نماید، باید قربانی را اعاده نماید یا کافی است؟


پاسخ:

کفایت می کند.