عنوان: حکم اعمالي که بدون تقليد انجام شده است
سوال :

کسی از اول بلوغ بدون توجه به مسأله تقلید اعمالی انجام داده است واکنون بنا دارد از حضرتعالی تقلید کند،حال تکلیف اعمالی که قبلاً انجام داده و اعمال بعدی او چیست؟


پاسخ:

گذشته را حمل بر صحت کند و از الان به بعد طبق رساله عمل کند.