عنوان: کاهش ارزش پول در اداي ديون مالي
سوال :
 آيا در كاهش ارزش پول بين قرض، مهريه، خمس، مضاربه، غصب و ساير موارد تفاوتي هست؟
پاسخ:

  فقط در قرض و دیرکرد تورّم کارساز نیست. ولی قدرت خرید در سایر موارد نظیر مهریه باید مراعات شود.