عنوان: خمس زمين
سوال :

  از درآمد خود، زمینی خریده ام تا دو سال دیگر آن را بسازم و در آن زندگی کنم، آیا سر سال به آن خمس تعلق می‌گیرد؟


پاسخ:

خمس ندارد