عنوان: نيت در اعتکاف
سوال :
چنانچه در اعتکاف مستحبي اشتباهاً قصد وجوب کند يا در اعتکاف واجب اشتباهاً نيت استحباب کند، آيا اعتکاف صحيح است يا خير؟
پاسخ:

صحيح است.