عنوان: نحوه نيت اعتکاف
سوال :
در نيت اعتکاف گذراندن از قلب و يا زبان لازم است و يا اينکه عمل به اعتکاف مثل حضور در مسجد جهت آن کافي است؟
پاسخ:

با توجه به عمل کفايت مي‌کند.